از دیگر کاربردهای آن در صنایع غذایی در تصفیه قند معرفی شده است. آب اکسیژنه، اصلی فرمول مولکولی H2O2 ، و اصلی نام علمی پراکسیدهیدروژن، از مواد شیمیایی پرکاربرد در صنعت می باشد. آب اکسیژنه یک اکسنده یا این که اکسید کننده کار کشته میباشد که به تیتر سفیدکننده و ضد عفونی کننده هم استعمال می شود و دارای فرمول شیمیایی (H2O2) و وزن مولکولی 34.014 گرم بر مول می باشد و pH آب اکسیژنه اسیدی می باشد و در هر غلظت غیر قابل اشتعال است. آب اکسیژنه حساس خاصیت خارقالعاده در راستا بستهبندی و استریل نمودن هم رده بالایی توانسته تصاحب کند. به کارگیری از پروکسید هیدروژن صنعتی در خمیر کاغذ و سپید نمودن کاغذ، سطح ها روشنایی و ثبات روشنایی را ارتقاء دیتا و هزینه تولید را کاهش می دهد. آب اکسیژنه (پراکسید هیدروژن) چیست؟ یکی از سوالات همگانی درباره آشنایی آب اکسیژنه این است که چه تفاوتهایی اهمیت اکسیدان دارد. کاربردهای رایج آب اکسیژنه یا پراکسید هیدروژن شامل مورد ها فراوان زیادی از کمک های نخستین و حفظ های فردی گرفته تا تمیز نمودن و ضدعفونی نمودن سطوح و مناطق پر رفت و آمد می شود. هیدروژن پراکسید اهمیت کیفیت و مرغوب را از نگین تجارت شرق بخواهید. ساده ترین پراکسید (شامل لینک مختص اکسیژن – اکسیژن) است. فرآیند ساخت آن شامل واکنش اکسیژن حساس ترکیبات آلی به طور بخش اعظم ایزوپروپیل الکل یا آنتراکینون است که به تیتر یک مایع بی رنگ در بازار وجود دارد. بهترین ظروف به جهت نگهداری معمولا شیشه و استیل تیتر می‌گردد که نهتنها نمیتواند حساس آن ها واکنش دهد بلکه از خطر زنگ زدن نیز در امانند. که به طور معمول علت آن را وجود یون پروکسید و تاثیر بر ماکرومولکولهای زیستی همچون پروتئینها، غشاء لیپیدی و DNA تیتر میکنند. معمولا از پراکسید هیدروژن به عنوان یک ضد عفونی کننده برای معالجه جراحت های جزئی به جهت خودداری از عفونت استفاده می شود. همین فرمان سبب ساز افزایش تمنا به جهت خرید کردن پراکسید هیدروژن صنعتی در کاربردهای متفاوت شده است. شتاب جزء‌جزء‌کردن آب اکسیژنه به دما و غلظت پراکسید و همینطور pH و وجود ناخالصیها و تثبیت کنندهها بستگی آب اکسیژنه رنگبر است دارد. از قطره گوش هیدروژن پراکسید به جهت از در میان بردن دانسیته بیش از حد در شبکه های گوش به کارگیری می شود. خاصیت وایتکس یا این که به عبارتی آبژاول به علت وجود ترکیبات هیپوکلریتسدیم (NAoCL) هست که اکثر اوقات خواص آن به علت عنصر کلر معرفی میگردد در حالیکه آب اکسیژنه از مولکولهای هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است (H2O2). برای کسانی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استفاده از آزمایش آب اکسیژنه علم ها ششم ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر