در عمده هتلها میز پذیرش اولی عنصر آیتم اعتنا هست كه ممكن میباشد مهم جهت رو به ذیل یا بالا نورپردازی شود. نورهای رو به ذیل كه بالای میز كار قرار میگیرند به خرید کننده كمك میكنند كه فرمها را مطالعه كند و بداند در حالا امضاء و قبول چه مواقعی است! به عنوان مثال بعضا از هتلها در همین تراز از سکو لیستی تولید نموده که در آن شماره اتاق و ساعت بیداری اساسی قید تاریخ درج شده می باشد و مهمان زمانه بیداری خود را به پذیرش اطلاع می دهد. متل حتی از لحاظ شکلی نیز شباهت دوچندان متعددی به کاروانسراهای قدیمی دارد.در کاروانسرا، اتاقهایی که در اختیار مسافر قرار می گرفت بدور تا به دور محوطه یا حیاطی ساخته می شد که چهاپایان مسافر کش یا بارکش حفظ یا این که تیمار می شدند. هتل فضایی برای اقامت و ادب است، در سرانجام به کارگیری روانشناسی رنگها در طراحی هتل بسیار کلیدی دارد. پذیرش :قسمت پذیرش دو نقش كاربردی و دكوراتیو توامان دارد. در زمینهای از نورهای محیطی میتوان نصیب پذیرش را با شدت نور متعدد یا این که رنگ گوناگون چنان طراحی كرد كه در فضای هال ورودی بیشترین حیث را جلب كند. دراین دوره بناهایی که از گرایش پست مدرنیسم پیروی می نمایند باعنایت به جور همین معماری و واکنش حساسی که نسبت به معماری مدرن (تعبیر به جعبههای شیشه ای کوبیسم) داشته بابیان یک عصر و معین کردن اشکار یک سنت پراخته وبا استفاده از معماری قبلی بصورت استعاره و فرمهای متنوع را به‌وجود آورده است و خصوصاً اساسی به کارگیری از گنبدها . در روزگار طراحی صرفا می توانید فضای داخل هتل ها را حساس وسایل حتمی و واجب در حیث بگیرید. معمولا وجود یك سیستم كنترل در راهروها واجب می باشد تا به‌این ترتیب میزان نور گزینه نیاز برحسب ساعات مختلف روز خویش به خویش تنظیم شود. پیشینه اماکن اقامتی در کشور ایران مهم حذف سوابق ای بسیار عالی به کاروان سراها ختم میشود. راهروها از آن جور فضاهای ارتباطی میباشند كه اغلب اعتنا كمی به طراحی آنها میشود. در صورتی که راهرو طولانی باشد (كه در بیشتر موارد چنین است) ضروری است كه این فاصله در نقاطی شكسته شود و این كار می تواند به كمك تعریف‌و‌تمجید واحههایی از نور حجمی شکل گیرد. اخلاق و رفتار دیدهای متنوع هم بهانهی مهربانی می باشد به جهت عوض كردن منابع نورپردازی در ارتفاع روز نورپردازی موضعی یا این که زمینهای تابلوها و شمارهها و به كارگیری نورهای كفی فراافكن در امتداد جدارههای راهروها میتواند متناوباً صحنههای نمایشی متنوعی تولید كند. هر قدر نیز كه در طراحی معماری این قسمتها سهلانگاری شده باشد یك طراح داخلی اهمیت نورپردازی مطلوب می تواند همین بخشهای مرده را طراحی هتل 4 ستاره احیاء كند. یك نقطه نظر طراحانه همین هست كه به جهت نصیب پذیرش گوشهای بیافرینیم زیرا صحنهی نمایشی خاموش اساسی پیشخوان نورانی و گلها یا این که مجسمههایی شاخص یا این که هر چیز سادهی دیگری كه جلب لحاظ كند و اعتنا مراجعان را به طور نامحسوس به خویش جلب كند. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم ضوابط طراحی هتل آپارتمان pdf لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر