برای بازیافت طلا می توان از پودر روی نیز پایین شرایطی استفاده کرد، اما موثرترین طریق که هزینه متعددی را نیز به دنبال نداشته باشد بازیابی طلا مهم کربن فعال می باشد. به تیتر مثال، فعال سازی کربن فعال های تولید شده دارای چوب طبیعت فقط اهمیت شیوه های شیمیایی فعال شده و روندهای فیزیکی برای آن‌ها کاربرد ندارد. اهمیت دقت به این که متریال آیتم استعمال به جهت ایجاد کربن اکتیوها چه چیزی می باشد، روند فعال سازی و فیزیکی یا این که شیمیایی بودن آن اهمیت نیز تفاوت دارد. کربن فعال پودری به رخ ذرات کربن فعال باقی ما‌نده بر بر روی غربال مش 50 (0/297 میلیمتر) تمجید می شوند. حرارت دهی و تماس کلیدی بخار آب در دمای بالا باعث به ساخت منافذ اهمیت میزان های کوچک و درشت بر بر روی مواد زغالی شده که اقتدار جذب بالایی دارند. همان طور که اشاره شد، اصلی دقت به طریق ساخت کربن فعال و رخ ظاهری و ترازو منافذ موجود بر روی آنها، خصوصیت های مختلفی دارند و بر این مبنا هم در بخش های مختلفی از تصفیه فاضلاب یا این که آب استفاده میشوند. کربن فعال اکسترودد یا این که کربن فعال استوانه ای ویژگی هایی شامل افت فشار کم، توان مکانیکی بالا و مقدار غبار اندک داراست و به طور بیشتر برای جذب در فاز گازی کربن فعال زغال استفاده می شوند. به طور کلی هر عامل فعالسازی موجب تولید ساختار منافذ مختلفی در ماده کربنی می شود. طرز فعالسازی شیمیایی کربن تنها یک کوره معمولی موردنیاز است، البته در فعالسازی فیزیکی به دو کوره برای کربونیزاسیون و فعالسازی احتیاج است. پس از تعیین مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت زغال بلک که می تواند مواد سلولزی و کربنی و پلیمری باشد، اهمیت شیوه های مختلف فیزیکی و شیمیایی فرآیند فعال سازی انجام می شود. مراحل فعال سازی در همین طریق به همین صورت است که در آغاز ماده نخستین اصلی تقطیر به زغال تبدیل شده و در تراز بعد، به عامل حرارت بالا تراز آن متخلخل خواهد شد. مواد گزینه نیاز روی مرحله کربن فعال قرار گرفته و به مرور آزادسازی آنان انجام شده و اثر گذاری زیادی در میزان مرغوب بودن محصولات کشاورزی و رشد گیاهان و باروری آن‌ها خواهد داشت. در بعضا از مزارع کشاورزی از کربن فعال برای آزاد سازی مواد مغذی و مورد نیاز محصولات به کار گیری میشود. در فرایند تولید آفت کش ها نیز از کربن فعال به عنوان کاتالیزور استعمال شده و سرعت را ارتقاء می دهد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها عمده در گزینه زغال فعال کیان کربن لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر