این داستان باعث ایجاد بی اعتمادی بین جامعه سیاه پوستان و واکسن Covid می شودآنتونیا هیلتون از NBC News تاریخچه بی اعتمادی جامعه سیاه پوستان به سیستم مراقبت های بهداشتی آمریکا و نحوه تأثیر آن بر معرفی بالقوه واکسن Covid-19 را توضیح می دهد.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>