این پیرمرد 85 ساله به احترام مضراب Covid یک رقص شادی آور رقصیده استخوزه لوئیس مکدو ظاهراً از دریافت اولین عکس خود از واکسن Pfizer در لیما ، پرو خوشحال بود و می گفت می خواهد کاملا واکسینه شود و به زمین رقص برگردد.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>