بایدن دوره ویژه ای را برای ثبت نام در قانون مراقبت مقرون به صرفه تمدید می کندرئیس جمهور بایدن از تمدید دوره ویژه برای ثبت نام در قانون مراقبت مقرون به صرفه خبر داد.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>