بررسی چالش های درمان وابستگی به مواد افیونی در بیماری همه گیر کویدسیمون بویز از NBC News چالش های درمان وابستگی به مواد افیونی را در طی شیوع ویروس کرونا و راه حل احتمالی آن را بررسی می کند.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>