دعوا و نتیجهگیری: همانطور که از نتایج همین تحقیق برمیآید مدلL-THIA ، قابلیت مناسبی در ابلاغ نحوهی اثر تغییر‌و تحول کاربری بر مقادیر حجم و عمق رواناب دارد. همچنین اساسی به کار گیری از نتایج مطالعه، می توان برنامههای کنترلی به جهت تغییرات کاربری زمین جهت خودداری از ارتقاء رواناب در حیطه تهیه نمود. چنانچه می خواهید از ردیاب اساسی هزینه مجانی استفاده کنید، همین نوع ردیاب برای شما مطلوب است. اگر دوست دارید حساس کاربردهای همین سیستم آشنا شوید، بهتر میباشد که تا انتهای این مقاله یار ما باشید. نقشههای کاربری زمین اهمیت به کار گیری از تصاویر ماهوارهای لندست 7 سنجنده ETM و تصاویر لندست 8 مربوط به سنجنده OLI به ترتیب مربوط به سالهای 1383 و 1393 تنظیم و مورداستفاده قرار گرفت. یافتهها: نتایج مدلسازی حساس به کار گیری ازL-THIA ، ارتقا رواناب سالانه در طی قریه سال را نشان می دهد طبق نتیجه های مدل، متوسط میزان عمق رواناب منطقه، از سال 1383 تا 1393 از مقدار 12/16 به مقدار 32/18 رسیده است. نتیجه های حاصل از اجرای دسته ارتقا حجم و عمق رواناب سطحی در فاصلهی هنگامی موردنظر را نشان اعطا کرد که همین دستور باعث ضرورت در دست گرفتن بر تغییرات کاربری زمین در حیطه شده است. نتیجه ها نشاندهنده افزایش مجموع عمق و حجم رواناب در مقطع زمانی موردمطالعه است(22). تغییرات کاربری عمدتاً در جهت ارتقاء مناطق مسکونی و کاهش مرحله زمینهای جنگلی و مرتعی است. به علت حجم زیاد رواناب ناشی از عدم نفوذپذیری در سطح شهر و عدم تعبیه بخش ها یگانه یا این که هرگونه بنا جهت نفوذ آب علاوه بر ایراد آبگرفتگی در مناطق پست شهر مطالعات متعددی به جهت توسعهی مدلها حیاتی شیوه شبیه­سازی تغییرات کاربری اراضی رخ گرفته است. این برنامه ها مزیت خاصی نسبت به برنامههای پهناور مسیریابی ندارند، به غیر از اینکه میتوانند نقشههای ساکن را دارای کیفیت بهتری ارایه کنند. همین اپلیکیشنها اکثر وقت ها در مقایسه اصلی اپلیکیشنهای داخلی خود گوشی حساستر میباشند و میتوانند وضعیت ظریف را در اختیارتان قرار دهند. نوع L-THIA، مدلی برای تحلیل اثرها بلندمدت حاصل از تغییر کاربری زمین بر منابع آبی هست که اصلی استفاده از دادههای بی آلایش و در دسترس مانند دادههای اقلیمی بلندمدت، نقشهی کاربری اراضی و نقشهی خاک قابلاجراست. پس از تروتمیز کردن برای تجزیهوتحلیل آتی آماده میگردند اهمیت تلفیق نقشه کاربری اراضی و نقشهی بافت خاک در نرمافزار جی آی اس، مجموعه هیدرولوژیکی خاک ایجاد میگردد. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد جی پی اس نیسان لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر