به روزرسانی های 10 دسامبر Coronavirus: ادعاهای بیکاری اولیه هفتگی به 853،000 افزایش می یابد
تعداد بیشتری از افراد در ایالات متحده در اثر Covid-19 جان خود را از دست دادند در طول جنگ جهانی دوم.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>