بوریس جانسون “بسیار متاسفم” زیرا تلفات در انگلیس بیش از 100000 نفر استوی گفت: “من عمیقا از هر زندگی از دست رفته پشیمان هستم و البته به عنوان نخست وزیر مسئولیت تمام اقدامات دولت را به عهده می گیرم.”


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>