تأیید حقایق مربوط به واکسن جانسون و جانسون: اثربخشی ، محتوا و عوارض جانبیاریکا ادواردز از NBC News با مقایسه و تضاد واکسن جانسون و جانسون با واکسن های Pfizer و Moderna ، نگرانی ها در مورد اثربخشی و مواد تشکیل دهنده را برطرف می کند.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>