فاضلاب های شهری به طور معمول کلیدی 8 تا 10 میلی گرم در لیتر ترکیبات فسفردار میباشند که دست اندک یک تا سه میلی گرم در لیتر آن عملا در ضمن فرایند تصفیه ی زیستی و سوای هیچگونه عملیات مازاد از فاضلاب گرفته می شود. فاضلاب موجود در حوضچه ثانویه، هوادهی می‌شود و میکروارگانیسمهای هوازی فعال شده و مراحل تصفیه بیولوژیکی شروع میشود.حجم فاضلابی که از حوضچه اول به دوم انتقال مییابد در همگی سیکلها یکسان هست که به همین عملیات متعادلسازی میگویند. در تصفیه منزل های فاضلابکه به طریق هوادهی عمل می کنند، معمولا نزدیک به 5 تا 10 درصد از کل ترکیبات ازت دار موجود در فاضلاب بوسیله لجنی که از استخرهای ته نشینی اول برداشت می شود و نزدیک به 10 تا 20 % بوسیله لجن بدست آمده از استخرهای ته نشینی آخری کاسته می شود. همین حسن آوازه اتفاقی نمیباشد حاصل همت سه نسل از بهترین مهندسین و کارشناسان در کمپانی مهاب امروز توده شده می باشد تا بتوانیم اهمیت افتخار بگوئیم ما بهترین تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب در کشور‌ایران و حتی تصفیه فاضلاب صنعت های چرم سازی خاورمیانه هستیم. مرحله ی اول مربوط به اکسیداسیون مواد آلی کربن دار بوده و مرحله ی دوم مربوط به اکسیداسیون مواد آلی ازت دار می باشد . باکتری هایی که در تراز ی دوم بر روی مواد آلی ازت دار اثر گذاری می کنند یک خانواده ی ویژه ای از باکتری های بی هوازی هستند که به اسم باکتری های نیترات ساز نامیده می شوند. همین عمل نیترات زدایی نامیده می شود. از این رو مرحله به اسم آمونیاک زدایی و یا نیترات سازی نامیده می شود. به به عبارتی دلایل گفته شده برای نیترات ها، وجود دوچندان فسفات ها هم در فاضلاب تصفیه شده ممکن هست در بعضا موارد ناخوشایند باشد. فسفات ها نیز مثل نیترات ها مواد غذایی مهربانی برای پرورش گیاهان هستند. اگر زمین کافی و یا این که وضعیت مناسب برای احداث لاگون وجود ندارد می قدرت صافی ماسه ای تند جهت کمتر جامدات معلق را استفاده کرد. در تصفیه منزل های فاضلاب، مواد شیمیایی مثل کلروفریک و اشکال متفاوت پلیمرها را برای اثر گذاری گذاشتن روی مواد خارجی نامحلول و کلوئیدی و یا این که مواد محلول در فاضلاب بکار می برند. فنل ها : فنل یا این که هیدروکسی بنزن یکی از از هیدروکربن های آروماتیک سمی است. ✔️فاضلاب خروجی آن بسیار باکیفیت است. نیاز باکتری ها به مواد دیگری نظیر سدیم ، کلسیم، پتاسیم و منیزیم کاهش بوده و مقدار آن ها به ترتیب 0/4،0/4، 0/3،0/3 درصد مقدار BOD است.

ایندکسر