به جهت کمتر فشار آب ورودی، شیرهای فشار شکن را طراحی می نمایند چرا که فشار آب خروجی از بعضا مخازن بسیار می باشد و به جهت در اختیار گرفتن این فشار به جهت ورود به شبکه های لوله کشی به همین شیرها احتیاج می باشد. پیش از کارگزاشتن همه شیرهای سیستم را باز می کنیم تا هوای داخل سیستم لوله کشی به طور کامل تخلیه گردد. فشار باید به مقداری کاهش از مقدار تهیه شده افت نماید تا شیر بسته شود. برای کوچک نمودن بعدها فنر گزینه لحاظ بایستی میزان نیروی بیشینه وارد بر آن کمتر می یافت؛ مقدار نیروی بیشینه با کوچک نمودن مساحت پیستون تحت تکیه گاه فنر کاهش یافت و قطر مفتول فنر طراحی شده برای همین حالت 16 میلیمتر بدست آمد. در بخش طراحی کلیدی به کار گیری از نتایج روند پیشین و در لحاظ گرفتن کارایی آیتم انتظار از شیر فشارشکن تازه و محدودیتهای موجود، طرح اولیه شیر فشار شکن نو ارائه گردید. شیر فشار شکن برای کمتر یا این که شکستن فشار سیالات استفاده می شود چرا که در سیستم های سیالی تنظیم و در دست گرفتن فشار فراوان حیاتی است، همین شیرها ایمنی را بالا می مارک و از صدمه به دیگر اجزای گروه پرهیز می کنند. در بخش تست بر روی شیر فشار شکن هوا آزمون های نشتی، استحکام و عملکردی انجام گردید و نتیجه ها مربوط استخراج فشار شکن شیر ظرفشویی طلایی شد. مهم دقت به نتیجه های ارزیابی حساسیت، فنر کنترل کننده و مساحت پیستون پایین تکیه گاه فنر به تیتر مهمترین اجزاء در کارایی شیر فشار شکن معرفی گردیدند. در ادامه کارایی شیر فشار شکن جدید به جهت این فنر طراحی شده اساسی به کار گیری از کد متن شده به جهت شبیه سازی گزینه تایید قرار گرفت. به نحوی که کوچک­ترین تغییر تحول فشار، تغییر سرعت بالا جریان را در پی دارد. تفاوت دوم این دو شیر همین هست که شیر فلکه تهیه فشار مهم یک فلکه برای انقطاع و وصل جریان است. در صورتی که در سیستم بعد از همین شیرها مصرف آب نباشد برای پیشگیری از فشار استاتیک، شیر جریان را به شکل اتوماتیک جدا می کند. جهت تسهیل در دستور تعمیر و حفظ باید دو عدد شیر قطع و وصل در دو طرف شیر فشار شکن کارگزاری کنید. در صورتی كه شیر بیش از مدت 2 سال در انبار حفظ شده باشد، اضطراری هست مجددا آزمون و كنترل شود . نگهداری شیرها آسان است و درصورت پیدایش مشکلی به جهت آن ها، به راحتی امکان تعمیر را دارند.

ایندکسر