تماشا کنید: پرستار در نیوجرسی اولین واکسیناسیون کشور را علیه کووید دریافت می کنددر حالی که فیل مورفی ، فرماندار نیوجرسی ، تماشا می کرد ، یک پرستار در نیوآرک ، نیوجرسی ، اولین واکسیناسیون را علیه Covid-19 در این ایالت دریافت کرد. مورفی سپس بر سایر کارکنان بهداشتی هنگام دریافت واکسن نظارت می کند.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>