توزیع انواع Covid-19 را در ایالات متحده پیگیری کنیدانواع عفونی بیشتری از Covid-19 در سراسر جهان ظاهر شده است و به گفته کارشناسان ایالات متحده باید خود را با تغییر شرایط همه گیری سازگار کند.

طبق مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های فدرال ، این انواع به راحتی گسترش می یابد و مشخص نیست که بیماری شدیدتر است یا خیر. مشخص شده است که واکسن Pfizer-BioNTech در مورد آفریقای جنوبی فقط کمی موثر است.

آنچه در مواجهه با این گزینه ها تغییری نکرده است: کارشناسان توصیه خود را مبنی بر ماسک زدن افراد حفظ می کنند.

توزیع انواع Covid-19 را دنبال کنید: نوع انگلستان ، نوع آفریقای جنوبی و نوع برزیلی. این نقشه به روز خواهد شد


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>