ب- روزنه خطی زاویه دار: این دریچه عمدتاً بصورت دیواری بکار برده می شود که حساس زاویه ی ۳۰ جايگاه هوای داخل نتورک را به گوشه و کنار ساماندهی کند. دریچه تهیه و تنظیم هوا از گونه های مختلف آلومینیمی، آهنی و MDf ساخته می شود، روزنه تهیه هوا از پره های متفاوت برای تعیین مسیر هوا و کادر مهم تشکیل می شود، که گونه خروج هوای روزنه را به انواع یک طرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهار طرفه تقسیم می دریچه کولر سقفی موهاوی کند. محل نصب دریچه تنظیم هوای رفت می بایست به مدل ای باشد که در ارتفاع حدود یک تا دو متری از کف اتاق سرعت قابل قبولی از هوا تولید شود. از دیر باز تا حال ، هر آنچه از دریچه های کولر به یاد آوریم ، این روزنه های خطی متحرک هوا تهیه بوده هست . طراحی همین روزنه به مدل ای می باشد که می قدرت از آن هم به جهت مکش و دمش در گوشه و کنار به کار گیری کرد. همین جور روزنه تهیه و تنظیم هوا دارای تیغه های متحرک افقی و عمودی می باشد.باتنظیم تیغه ها می توان مقدار ورود جریان هوا و مسیر دمش هوای محل ورود فضا را تهیه کرد. قاب همین دسته دریچه همانند همه دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و همینطور می توانیم پره ها را از قاب دریچه دریچه سقفی تخت قطع کرد. که بدلیل داشتن دو ردیف پره های عمودی و افقی متحرک ، این قابلیت را آماده می سازد تا جهت هوا را تهیه نمود. که عمدتاٌ بر روی سقف نمایانند، دریچه های مشاهده درب دسته ای همگون اصلی معماری داخلی تولید می گردد که با برخورداری از دریچه هایی در حالات متفاوت این امکان را پدیدار می سازد. در همین میان نمی توان از سهم بسزای روزنه های بازدید تاسیسات دیده پوشید. این محصول به صورت دمپر دار برای در دست گرفتن جریان هوای عبوری ،و به رخ سوای دمپر ساخته می شود.همچنین سازه به توصیه به رخ تخت و لوستری نیز تولید همین کالا قابلیت و امکان پذیر است. چرا که شیرهای در اختیار گرفتن بعضی از تجهیزات فنی ساختمان داخل محفظه ای قرار دارد که روزنه های بازدید، پرده این نهانخانه ها بشمار می آید.

ایندکسر