باید به همین نکته دقت کرد که در دریچه تحت فن کویل دو گل سقفی وزنه ای باید ۱۰ سانتی متر حساس دستگاه فن کویل مسافت داشته باشد تا به راحتی بتوان آن را جابجا کرد. مهم ایجاد و تعبیه ی دریچه خطی بر روی درب روزنه فن کویل،نوبت به تولید جای قفل بر بر روی درب می رسد.تعدادِ این جای قفل ها بر اساس بعدها درب روزنه حرفه کویل می تواند متفاوت باشد.آنچه که اصلی می باشد بایستی به میزانی از این تعداد قفل های زیمنسی بر روی ساختار درب روزنه حرفه کویل به کارگیری نمود که نیز از تثبیت درب بر بر روی کادر روزنه حرفه کویل مطمئن گردید و هم از تولید زایده های قفل به تعداد فراوان بر بر روی نمای درب دریچه حرفه کویل خودداری نمود.چون هرچه تعداد قفل و به تبعِ آن زایده های قفل بر بر روی نمای درب دریچه رشته کویل بخش اعظم باشد از زیباییِ درب دریچه دریچه فن کویل کاسته می شود. درب روزنه زیر رشته کویل به وسیله قفل زیمنسی باز و بسته می گردد. در ایجاد درب روزنه تحت حرفه کویل خطی وزنه ای ، رعایت یک میل بادخور از هر طرف نسبت به بعدها داخلی قاب دریچه تحت حرفه کویل واجب می باشد تا گشوده و بسته شدن به راحتی انجام پذیرد . طول و عرضِ این روزنه خطی به تناسب بعدها روزنه حرفه کویل معین می گردد.عملیات اتصال همین روزنه طوری انجام می گیرد که زایده خاصی بر روی درب دریچه فن کویل محسوس نباشد. وقتی که به جهت دهش هوای دستگاه رشته کویل از روزنه خطی به کارگیری شود، برای ایجاد روزنه ذیل رشته کویل جهت تناسب ظاهری و ساختاری از درب روزنه ذیل رشته کویل خطی استعمال می گردد . ساختار همین دریچه تحت حرفه کویل بشیار مشابه روزنه پایین رشته کویل خطی وزنه ای می باشد، اصلی همین تفاوت که که در جور روزنه تحت فن کویل خطی لولایی درب دریچه تحت حرفه کویل با لولا به فریم متصل می باشد و به وسیله ی قفل زیمنسی باز و بسته می شود.فریم دریچه پایین رشته کویل خطی لولایی از پروفیل آلومینیوم تهیه می شود، این در حالیست که درب همین دریچه تحت رشته کویل ساخته شده از ورق آلومینیوم می باشد. برای ساخت روزنه زیر حرفه کویل خطی لولایی ابتدا از ایجاد فریم آغاز می کنیم. از آنجایی که دریب دریچه پایین فن کویل خطی قرار می باشد وزنه ای باشد ، در عاقبت بایستی به این نکته توجه کرد در بین درب دریچه پایین رشته کویل و دستگاه فن کویل فضای مطلوب برای باز وبسته نمودن درب موجود خرید روزنه فن کویل باشد . وقتی که درب دریچه ذیل حرفه کویل خطی لولایی مهیا شد، مهم استعمال از رابط فلزی لولایی آن را به قاب دریچه زیر فن کویل وصل می نماییم. به جهت تولید روزنه زیر فن کویل تک گل سقفی نیاز به بعد ها حفره ای که قرار است روزنه پایین حرفه کویل در آن کارگزاری شود داریم.

ایندکسر