پدیدآور ارسالکننده مقاله می تواند proof (پی دی اف) مقاله را دارای پدیدآوران همکار جهت تحلیل پایانی و تائید به اشتراک بگذارد و چنانچه مواردی نیاز به اصلاح داشت، میتواند به عقب برگشته و هر گزیده را که حتمی میداند تصحیح و تاییدیه مقاله را مجدد بررسی کرده و بعد از آن مقاله را اهمیت استفاده از سوییچ “ثبت” ارسال نماید. اسکوپوس بهعنوان یکی از از پایگاههای اطلاعاتی معتبری می باشد که متون، مقالات و کتب متنوعی را در قالب حدود ۶۰ میلیون سند در خویش جمعآوری کرده است. google اسکالر بهعنوان جستجوگری از شرکت معتبر گوگل مدتهاست که عمل خویش را در همین حوزه آغاز کرده است و امروزه میلیونها مخاطب در سراسر عالم دارد. در واقع رشتههای متعدد علمی سبب ساز می‌گردد اینگونه داده ها و محتوایات موجود در internet اهمیت تنوع بیشتری باشد و محققین و دانشجویان برای کارهای تحقیقاتی خویش از نحوه ترجمه مقاله علمی از آن ها به کارگیری می نمایند. نکته قابلتوجه همین است که وب سایت گوگل اسکار هیچ محدودیتی در رشتههای گوناگون علمی ندارد و نتیجه ها کاوش در آن بر مبنا میزان رابطه با کلمه و واژه مورد جستجو، سناریو داده میشود. اما حیاتی ترین ویژگی اینگونه پایگاههای شناسایی مکتوب و مقالات علمی این هست که محدود به هیچ انتشارات خاصی نمی‌شود و عنوان ها تمامی مقالات و کتب علمی معین است. پایگاههای علمی و یا اصطلاحاً کتابشناختی در واقع منابعی میباشند که اطلاعات مربوط به کلیه متن ها و مقالات علمی که در internet وجود داراست که خویش از شاخه های متمایز تشکیل میشود. از همین شیوه دانشجویان مقالات نسبتاٌ جدیدی را در فضای اینترنت به دست میآورند و از آنان به جهت کارهای تحقیقاتی خویش از شیوه ترجمه نوشته به کارگیری میکنند. کسانی به دنبال مقالات علمی هستند و در پیرامون آن ترجمه مقاله علمی، میتوانند از شیوه جستجوی واژههای حیاتی در گوگل اسکالر مقالات علمی مدنظر خویش را در رسانههای علمی و گزارشهای مربوط به آن ها پیدا کنند. دانشجویان ترمهای بالاتر برای بتوانند مقالات علمی متعدد را پیدا کنند، سفارش ترجمه نوشته خویش را به کتاب فروشی های معتبر داده و از این شیوه بخشی از نیاز خود را برآورده میکردند. گفتنی است عنوان مقالات علمی به یار نام نویسندگان و نام ناشران آن‌ها ارائهشده است؛ اما نکتهای که وجود دارد این هست که شما از طرز پایگاههای شناسایی مکتوب و مقالات علمی، صرفاً میتوانید به عنا وین آنها دسترسی پیدا کنید. درمجموع راههای متمایز به جهت پیدا نمودن مقاله علمی وجود دارااست که در ذیل به معرفی آنان میپردازیم. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دانلود مقاله ی پزشکی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر