گزینش پذیری پتاسیم به سدیم در گیاهان در مواردی مراقبت می شود که موقعیت کلسیم ریشه کافی باشد و به ریشه ها میزان کافی اکسیژن برسد. به طور کلی رویش پیاز ارام بوده و در مقایسه اصلی محصولاتی مانند کلم و چغندر سرعت رشد در تراز اولیه نصف شتاب رشد این محصولات است. به طور کلی مراحل رشد پیاز شامل جوانه زنی، پرورش برگ، پیازدهی، رویش پیاز و رسیدگی می باشد. بوتههای یکسالة انگور رقم بیدانة سفید در گلدانهای 6 لیتری اصلی بعدها 25، 22 و 15 سانتیمتر بهترتیب برای ارتفاع، قطر دهانه و قطر ته گلدان و حاوی ماسه، خاک و کود دامی به نسبت دانسیته معادل در گلخانه حیاتی دامنة دمایی 22 تا 25 درجة سانتیگراد و رطوبت نسبی 80 % در موقعیت نوری اردیبهشت تا مرداد ماه قرار گرفتند. همین صدمات بیشتر در خاک­های شنی، زیر شرایط آب و هوایی خشک و در غلظت بالای کود شکل میدهند، خصوصاً درصورتیکه نیتروژن و K باشند. در صورت نیاز به میزان بالای K₂SO₄ ، متخصصان کشاورزی معمولاً استفاده از همین متاع را در یک‌سری نوبت توصیه میکنند. افزایش بیش از حد پتاسیم به گیاهان می تواند سبب تداخل در جذب عناصر مغذی دیگر مانند منیزیم و کلسیم شود. این مخلوط به شکل پتاسیم منیزیم سولفات مورد استعمال قرار می گیرد و در آب به رخ محلول است، ولی حلالیتش نسبت به بقیه کودهای پتاسیمی پایینتر است. به ادله قرار گرفتن ریشه های پیاز در عمق 30سانتی متری خاک در جذب عناصر مغذی دیگر ضعیف می باشند که باعث به فقدان موادتشکیل دهنده غذایی می شود. به علاوه این عنصر معدنی یکی از لازم ترین عنصرها برای ساخت قند،نشاسته و پروتئین در گیاهان می باشد. زمان رشد اولیه بسته به وضعیت آب و هوایی منطقه در بین 50 تا 70 روز دوران می برد. پیاز کاشته شده در بازه اسفند تا فروردین سپس از دو ماه به سطح رشد سه برگی خویش می رسد. نیتروژن، فسفر و پتاسیم از جمله عنصرها مغذی آیتم نیاز به جهت رشد گیاهان میباشند که از طریق کود دهی به گیاه می رسند. به این رخ که در ابتدا در گیاه کمتر میابد و آن گاه رشد آن متوقف می شود. عنصر پتاسیم زیاد نرم رنگ نقره ای داراست که در درمقابل اکسیژن به شتاب اکسید میگردد و با آب به شدت واکنش می دهد . به جهت کسانی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از سولفات پتاسیم پودری ارومیه ، شما احتمال دارد می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر