عصراسلام: ارتقاء روند عضله سازی و چربی سوزی در این طرز به استدلال اخذ پالس های الکتریکی دوچندان سریعتر از روشهای سنتی رخداد میافتد. در اکثر وقت ها موارد، تمرینات بر روی بخش های محدودی از تن متمرکز بوده و ورزشکار به بدون چاره بایستی طی زمان ها و برنامه های منظم، در تمرینات خویش تغییراتی را اعمال نماید تا بتواند بر بر روی همه اندام ها و ماهیچه های خود تمرکز کرده و آن‌ها را به تمرین وادارد. امروزه روشهای ورزشی متعددی نوآوری شده که هر یک طرفداران یگانه خود را دارد ، از پاراگراف آن ها می توان به کراس فیت و تی آر ایکس اشاره کرد. هنگامی که عضله ها عمل می نمایند دانسیته داخلی به شدت تحریک می شود و جریان خون ارتقاء یافته که این دستور سبب ساز اثر مثبت بر بر روی پوست و ارتقا هماهنگی تن شده و همینطور سلولیت به طور موثری کاهش می یابد به طوری که پس از تمرین شما احساس وقار و شادابی خواهید کرد. همچنین به ارتقاء میزان گردش خون در بدن کمک متعددی میکند. همین تمرینات دقیقا این گروه از افراد را که سالها ورزش نکردند مجبور می‌کند مجدد تمرین کنند، ؛ بنابراین، شروع مهربانی برای ادغام ورزش و ایجاد انگیزه در زندگی روزانه است. در همین نحوه از دانش Electric Muscle (تحریک الکتریکی عضلات) به کارگیری می شود که به اختصار به آن EMS به معني تحريك الكتريكی عضله‌ها و چربیها است. XBody همچنین اصلی آماده آوردن یک موسسه آموزشی EMS وابسته به صاحبان XBody، قابلیت دسترسی به روش های جامع و عمیق تدریس را مهیا کرده که به تمرین کنندگان اجازه می دهد بیشترین سرانجام را از تکنولوژی پیشرفته بگیرند. همچنین، بعضی از مطالعات نشان دادهاند که EMS می تواند خطر رابدومیولیز را ارتقاء دهد. بسیاری معتقدند که جریان الکتریکی، عارضه ها جانبی دارد و حتی به قلب هم ضرر و زیان میرساند.اما حقیقت ایکس بادی سهروردی این ایکس بادی مشهد نیست. حیاتی فرستادن تکانه های الکتریکی به طور مستقیم به جاری موتور، حتی ماهیچه‌ها ضعیف نیز به عمل می افتند.

ایندکسر