از نوارهای پانسمانی کلیدی نام نوار استری استفادهکنید. به مدت ۶ هفته از پانسمان فشاری استفادهکنید مگر این که دکتر جراح چیزی غیر فیلم ژنیکوماستی از این تجویزکنید. معمولا ژنیکوماستی طی فرایند پیری، بهدلیل این که پوست خواص ارتجاعی خود را ازدست میدهد، پیشرفت مینماید و به جور چهار ژنیکوماستی تبدیل میشود. در این حالت اساسی توجه به اینکه پوست هم شرایط ارتجاعی خود را از دست داده است، رفع خلل و انجام جراحی سختتر خواهد بود. جراحی دسته چهار ژنیکوماستی، معمولا مشکلتر میباشد و مستضعف تخلیه بافت و همچنین برش پوست بیشتر است. در همین وضعیت آن‌گاه از انجام جراحی جهت بیرون نمودن بافتهای اضافی، بایستی به دنبال درمان افتادگی پوست هم بود! بنابراین، اصلی درمان در فرایند اول را به هیچ وجه دست اندک نگیرید. 4. نوع چهار ژنیکوماستی، هنگامی ایجاد می گردد که پس از پهناور شدن پستان مردان، هیچ مبادرت درمانی در خصوص آن انجام ندادهاند. همین دسته پهناور شدن پستان مردانه معمولا در افرادی تولید میگردد که کاهش وزن متعددی را تجربه میکنند؛ یا در گیر ارتقا وزن بسیار متعددی هستند. نارسایی کلیه. در حدود نیمی از اشخاصی که ذیل معالجه کلیدی دیالیز میباشند به علت تغییرات هورمونی، ژنیکوماستی را تجربه می کنند. تمامی هماهنگی ها را به جهت مرخصی گرفتن از محل عمل ، یا این که شکاف موقت همگی عمل های سنگین در طول عصر ریکاوری سپس از جراحی ، انجام دهید. از رایجترین مشکلاتی که آن گاه از پیدایش بیماریهای کبد و کلیه بازدید میشود، تغییرات هورمونی و برهم تناول کردن نظم هورمونها است. نوع سه ژنیکوماستی موجب پهناور شدن پستان مردانه میشود، بهطوری که بافت سینه، یکسری سانتیمتر پایینتر از شرایط عادی آویزان میگردد. 3. گونه سه ژنیکوماستی، در واقع همان ژنیکوماستی مدل دو هست که بهدلیل بیتوجهی به درمان و پیگیری علل ایجاد آن، پیشرفت نموده و در سنین بالای ۳۰ سال موجب پیدایش مشکلات متعددی به جهت فرد شدهاست. در صورتی که فرد یک نوجوان باشد، معالجه ژنیکوماستی اهمیت ورزش و رژیم غذایی توصیه میشود. ژنیکوماستی دسته سه طبق معمول در مردان بالغ چشم میشود. همین اشخاص تنهایی را به حضور در جمعها ترجیح میدهند. معمولا همین افراد مشکل ژنیکوماستی را سالها است تجربه می‌نمایند و بهدلیل عدم پیگیری جهت درمان، دچار حادترین مدل تبارک شدن پستان مردان شدهاند. در همین موقعیت به ادله تبارک شدن سینهها، به طور معمول مردان از حضور در عموم و برقراری ارتباط حیاتی محصول مخالف به شدت امتناع میکنند. در ژنیکوماستی یا این که بزرگی پستان در مردان دسته دو، سینهها حالت گردی پیدا میکنند. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط دارای چه جایی و طرز به کار گیری از ژنیکوماستی و درمان دارید، می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر