در همین بخش از روند ثبت شرکت در اداره تصویب شرکتها؛ اساسی توجه به اطلاعاتی که از قبل کامل شدن کردهاید، اساسنامه به جهت شما تکمیل و نشان داده خواهد شد. این سطح نهایی بخش از مراحل تصویب شرکت در اداره تصویب شرکتها است. دیتاها آیتم نیاز این بخش شامل دیتاها هویتی افراد، آدرس پستی یا این که دیتاها تماس آنها است. بعد از کامل شدن کردن مدارک نیاز است که آن‌ها را پست کنید. به دلیل مشکلاتی که شیوع کرونا در ترکیه و دیگر کشورهای دنیا تولید کرده است، صادرات سال 2020 ترکیه نسبت به سال 2019 در برخی زمینهها افت داشته است. موسسه حقوقی پایش از سال 1388 فعالیت خود را در راستا انجام کارها حقوقی ، ثبتی و ارائه سرویس ها اداری اساسی هدف مشاوره تخصصی حقوقی در زمینه ثبت کمپانی ونیز ثبت مارک و نشانه تجاری و طرحهای صنعتی و ثبت اختراعات به افراد حقیقی و حقوقی هموطنان عزیز و اتباع دیگر کشورها حساس تمرکز ویژه بر قوانین سازمانی و سرویس ها الکترونیک وابسته به تکنولوژی های نرم افزاری روز شروع کرده است. علاوه بر همین مشاور تصویب شرکت وظیفه دارد تا از حقوق و دستمزد قانونی شرکتها در برابر مسائل دفاع کند و مدیران را در انجام امور ثبت، عقد قراردادهای کاری و هرگونه کارها حقوقی نسبت به فعالیتهای اداری تصویب شرکت کمک کند. مدت دوران بیشتری نیاز خواهید داشت تا باز نیز یک نام را گزینش کرده، به متخصص ارائه دهید. همچنین دیتاها اساسنامه را در این بخش به لطف مطالعه کنید تا در رخ نادرست آن را تصحیح کنید. در این شکل باید مورد عدم وجود شعبه را در سامانه تصویب شرکتها گزینش کنید. در قسمتهای قبل هم بعضی سندها و مدارک مربوطه را از شما تمنا میکنند، اما در اینجا شما بایستی همگی مدارک گزینه نیاز را تحویل دهید. در صورتی که اطلاعات نیاز به اصلاح داشته باشد، میتوانید آن را ویرایش ثبت شرکت جز سرویس ها کدام گزینه است کنید. در صورتی که هر کدام از آن ها نیاز به ویرایش داشته باشند، میتوانید تغییرات حتمی را اعمال کنید در غیر اینصورت تایید را میزنید.

ایندکسر