“من یک معجزه هستم”: زن یوتا پس از 3 ماه نبرد با کوید به خانه برمی گرددزنی از یوتا که نزدیک به 100 روز در بیمارستان با جنگ Covid-19 سپری شد سرانجام در حال بازگشت به خانه است. اندرو آدامز از KSL گزارش می دهد.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>