پژوهش حاضر از حیث هدف، یک پژوهش اصولی و از نظر ماهیت هم توصیفی از جور همبستگی می باشد و به طور دقیق­تر همبستگی از مدل باز‌نگری مسیر است که هدف از این مدل تحقیق توصیف ارتباط ها موجود دربین متغیرها و انتخاب نقش واسطه­ای در قالب یک جور علّی است.. شارما (15) در پژوهشی به بررسی نقش محفظه خانواده در سازش نوجوانان پرداخت که نتیجه ها آن حاکی از آن میباشد که محفظه خانوادگی منسجم همپا حساس ارتباط ها حمایتی فی مابین اعضای خانواده، همبستگی اعضاوجوارح و در عین هم اکنون نگهداری استقلال فردی و ابلاغ احساسات کلیدی مرحله تضارب کمتر، پیش بینی کننده سازش یافتگی اکثر و پرخاشگری کاهش فرزندان است. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد آن میباشد که دریابد آیا کارداران خانوادگی از طریق مهارت­های اجتماعی در پیش بینی پرخاشگری کودکان پیش دبستانی نقش دارند؟ همچنین، تنیدگی والدینی هم به رخ مستقیم، و هم به صورت غیرمستقیم از طرز اثر بر میزان مرغوب بودن مراقبت مادرانه، بر مشکلات رفتاری طفل اثر میگذارد. نتیجه های نشان داد در دست گرفتن روان­شناختی والدین چه در گزینه مقدار وابســتگی و چه در گزینه دستاوردها و کارایی فرزندان به طور منفی مهم رضایت از زندگی همبستگی دارد، اما رضایت از زندگی به صورت مثبت و معناداری اهمیت ابعاد دیگر کارکرد های خانواده نیز چون پاسخگویی عاطفی، تضارب هیجانی و تعاملات خانوادگی در ارتباط اســت. هم چنین کارکرد کلی خانــواده و زد خورد هیجانی اثر منفی کنترل والدین را بر راضی بودن از زندگی تعدیل می­کرد، یعنی زمانی که فرزندان احساس می­کنند در دست گرفتن والدین در حوزه‌ دستاوردهای آن ها در یک بافت خانوادگی صمیمانه اعمال می­شــود، رضایت بیشــتری از زندگی خود درک می­نمایند. میرزایی، شاکری­نیا و اصغری (16) و سیری و سیری (17) نشان دادند که فی مابین کارایی خانواده و پرخاشگری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. نتیجه های بررسی رگرسیون چندگانه گام به قدم نشان اعطا کرد که مولفه ویژگیهای بچه مشکلآفرین از ابعاد استرس والدینی و سبک والدگری مستبدانه به مهربانی مشکلات رفتاری برونیسازیشده کودکان را پیش­بینی میکنند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه مدیر استرس الیوت، پرسشنامه پذیرش اجتماعی بوسیله مارلو و کراون، پرسشنامه شفقت به خود، پرسشنامه مهارت­های اجتماعی کودکان تراسکات و پرسشنامه پرخاشگری کودکان واحدی و همکاران می­باشد. پرسشنامه مدیریت استرس الیوت در سال 1994 معرفی شده هست که از 20 گویه تشکیل شده میباشد و به منظور آنالیز رئیس و کنترل استرس افراد به عمل می­رود. در پژوهشی کاسیوپو، پیسه و زاپولا (14) به بررسی رابطه بین کنترل والدین، کارکرد خانواده و راضی بودن از زندگی نوجوانان پرداختند. بین کنترل والدین در گزینه دســتاوردها و کارکرد ســالم خانواده در پیش بینی راضی بودن از زندگی رابطه­ای متعامل وجود داشــت. در صورتی که شما هر جور سوالی در ارتباط دارای کجا و شیوه به کارگیری از نقش کودک دارید، می توانید مهم ما در کاغذ نقش کودکی حضرت محمد در فیلم مجیدی وب تماس بگیرید.

ایندکسر