هاوس لایحه ای را برای جرم زدایی ماری جوانا در سطح فدرال تصویب کردلی آن کالدول از NBC News در مورد لایحه ای که توسط مجلس سنا تصویب شد مبنی بر حذف ماری جوانا از قانون مواد کنترل شده گزارش داد ، این ماده مخدر را در سطح فدرال جرم زدایی کرد.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>