یکی از حقوق مالی زوج در ازدواج، مهریه می باشد که اصلی جاری شدن صیغه عقد و در صورت مطالبه زن، مرد موظف به پرداخت آن میباشد و در واقع طبق ضابطه ما که از شرع اسلام نشأت گرفته، مهریه یک دین می باشد که بر گردن مرد بوده و او ملزم به پرداخت آن است؛ البته امروزه به استدلال مشکلات ناشی از ازدیاد پروندههای مربوط به مهریه رویهای گوناگون حساس قبل به حیث پرداخت مهریه پیش بینی شده است. مگر آنکه پدر شوهر یا این که دیگر اقوام مرد، به رخ قانونی تعهد کرده باشند که در شکل به وجود وارد شدن هرگونه مشکلی برای مرد، وظیفه ی پرداخت مهریه را بر عهده می گیرند.در چنین شرایطی بهترین راهکار ممکن آن می باشد که زن در ابتدا به وکیل مهریه مراجعه کند تا دیتاها حقوقی لازم را در مورد حالت اخذ مهریه پس از فوت هزینه نماینده قانونی به جهت مهریه چقدر است شوهر بدست آورد. اضطراری به ذکر است که در همه پروندههای حقوقی اساس عمل مبتنی بر توافق طرفین می باشد (مثلا درصدی از مهریه) و چنانچه در چنین پروندههایی توافقی حاصل نشد براساس تعرفه عمل میشود. ولی با اصلاح آن در سال های اخیر و خارج شدن اتومبیل از مستثنیات دین، قابل توقیف است. با همین روش زن می تواند مردی را که تمکن مالی دارد، اما قصد پرداخت مهریه را ندارد، زیر فشار قرار دهد. مطابق بخشنامه تازه طریق اجرا گذاشتن مهریه به این صورت می باشد که زوجه یا این که وکیل دادگستری او به محل دفترخانهای که ازدواجشان در آنجا تصویب شده مراجعه و خواهش صادر شدن اجرائیه میکنند. مهر المتعه: این جور مهریه در هنگامی می باشد که مهریه در عقد دائم انتخاب نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و انتخاب مهر، زن خویش را جدایی بدهد و برخلاف مهر المثل حالت مالی مرد در تعیین این گونه از مهریه حیاتی دارد. البته واجب به ذکر میباشد که اگر خودرو وسیله معاش زوج باشد قابلیت و امکان توقیف وجود ندارد. آیا مهریه پس از فوت زن قابل مطالبه است؟ نظریه شماره 1899/98/7: سوال: در پروندهای حکم به اعسار و تقسیط مهریه به‌این رخ که 14 سکه را هر پنج ماه یک سکه و مبلغ دو میلیون ریال به نرخ روز را پس از استهلاک سکه ماهانه مبلغ سه میلیون ریال صادر شده هست در حین پرداخت سکه محکومله حساب بانکی از محکومعلیه معرفی و تقاضای استیفای محکوم به را نموده می باشد آیا وجه نقد مهریه بایستی به نرخ روز محاسبه و وصول شود یا تا تاریخ صدور قطعیت حکم اعسار و تقسیط مهریه. آیا پس از مرگ همسر هم اخذ مهریه مستضعف امداد وکیل مهریه می باشد؟ اهمیت دقت به تجربه یکسری ساله موسسه ثبتی حقوقی دادآرمان و مهم توجه به اینکه وکلای همین موسسه جزء بهترین وکلای تهران هستند لذا شما می توانید کلیدی بهترین نماینده قانونی برای گرفتن مهریه خود را از نحوه موسسه ثبتی حقوقی دادآرمان ارتباط داشته باشید تا در کمترین زمان به مشکلات شما رسیدگی شود و همینطور مشاوره های فن ای در حوزه مهریه دریافت کنید. یک عدد از خصوصیت های مهریه این میباشد که به حکم ضابطه زن می تواند تا قبل از این‌که مهریه خویش را دریافت نماید می تواند تمکین خاص نکند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت وکیل مهریه صدا.

ایندکسر