ویسکانسین کوید پس از پیوند مضاعف ریه ، از ترشح زنده ماندیک زن ویسکانسین پس از ماه ها جنگ با Covid-19 از بیمارستان مرخص شد. این ویروس صدمات جبران ناپذیری به ریه های وی وارد کرد و پزشکان مجبور به پیوند ریه دو برابر شدند. کتی کراوتر از WTMJ گزارش می دهد.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>