پاپ فرانسیس از “بحران آموزشی بی سابقه” ناشی از کوید شکایت داردپاپ پیش از دادن پیام امید به آینده گفت: “صدها میلیون کودک در فرصت های رشد اجتماعی و شناختی رها می شوند.”


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>