پاپ فرانسیس در مورد واکسن ها: “آسیب پذیرترین و نیازمندان باید در درجه اول قرار بگیرند”پونتیف در سخنرانی سنتی خود در کریسمس ، اوربی و اوربی گفت: “ما نمی توانیم اجازه دهیم ملی گرایی های بسته مانع زندگی ما مانند خانواده انسانی واقعی که هستیم هستیم.”


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>