حساس وجود مشکلاتی که وی در ابتدای مسیر استخراج فلز از سود و پتاس بوسیله پیل گالوانیک داشت به زودی به خطای خودش پی موفقیت و فهمید که اساسی به فعالیت بردن محلول آبی اشباع شده می تواند مانع از جداسازی نمکها شود سرنوشت در اکتبر سال ۱۸۰۷ دیویی تصمیم گرفت که در فرآیند استخراج خویش از پتاس مذاب به کار گیری کند و وقتی که الکترولیز را شروع کرد متوجه دانه های ریز شبیه جیوه و دارای جلای فلزی بر روی قطب منفی سلول الکتروشیمیاییشد.دیوی مشاهده کرد بعضی از این دانه ها فوراً به وضعیت انفجاری می سوختند و شعله درخشانی پدید می آوردند در حالیکه برخی دیگر به حالت کدر در آمده و قشر باریک سفیدی روی تراز آنها را می پوشاند. در دیر باز این ماده شیمیایی را از روش واکنش هیدروکسید کلسیم (آهک هیدراته) اساسی کربنات پتاسیم ایجاد میکردند، البته امروزه از الکترولیز محلولهای کلرید پتاسیم حیاتی مراحل جیوهای یا غشایی ساخت میشود. همین ماده به سادگی کلیدی اسیدها واکنش داده و انواع نمک های پتاسیم را ایجاد می کند که در صنعت کاربردهای فراوانی دارند. کلر پایین تیتر یک ماده جانبی حیاتی نوعی گاز آزاد می گرددپتاسیم باقی در محلول آب واکنش نشان دیتا و هیدروکسید پتاسیم ساخت می گردد. همین ماده به عنوان یک ماده غذایی مستقیم انسانی به وسیله FDA ، بر اساس رعایت شرایط خوب ساخت بی خطر در نظر گرفته شده است. FDA در رخ به کار گیری طبق اصلی روشهای ایجاد خوب، آن را به تیتر ماده غذایی مستقیم بی خطر می داند. گوارشی: سبب ساز سوزش مری و معده، استفراغ و ترشح دوچندان بزاق میشود.در این صورت دهن شخص را شستوشو داده، آب یا این که شیر خورنده شود به شخص و همینطور نباید وی را بدون چاره به استفراغ کنید.به دکتر معالج مراجعه شود. اشتعال: هیدروکسید پتاسیم غیر قابل اشتعال هست اما در رخ تماس حساس آب یا این که رطوبت موجب اشتعال، مواد قابل اشتعال میشود. این ماده محلول در الکل، گلیسرول و ولی آب و نامحلول در اتر و آمونیاک می باشد و اصلی نقطه ذوب 360 سانتیگراد و نقطه جوش 1327 سانتیگراد میباشد. تفاوت فی مابین سود (سدیم هیدروکسید) و پتاس (پتاسیم هیدروکسید) تا اوایل قرن ۱۹ کماکان ناشناخته باقی ما‌نده بود هرچند شیمیدانان از زمان های قبل احتمال داده بودند که خاک های قلیایی اساسی اکسیدهای فلزی باشند ولی این تفاوت به طور قطع معلوم نشده بود حتی لاوازیه در همین گزینه لحاظ قطعی و معلومی نداشت و نمی دانست که جزء حساس سود و پتاس چیست تنها در یک فرضیه حدس میزد که ازت یک عدد از اجزای تشکیل دهنده همین مواد باشد. درصورتیکه شما هر جور سوالی در ارتباط حساس کجا و شیوه استفاده از پتاسیم هیدروکسید دمای جوش دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر