زمانی کلام از پروژه می شود نباید تنها به دسته آن ساختمانی فکر کرد ، بلکه هر فعالیتی که خصوصیت های پروژه را داشته باشد میتواند به عنوان یک پروژه شناخته شده و از ابزارهای مربوط ؛ برای مدیریت آن ها به کارگیری نمود. سازمانهایی که در سالیان قبلی اصلی خط مش اندازی دفتر رئیس پروژه (PMO) کارایی بر استاندارد سازی منش مدیریت پروژه در سازمان خویش کرده بودند، در سالهای اخیر به سمت محل کار مدیر پروژه سازمانی (EPMO) حرکت کرده اند و در این رویکرد بکارگیری سامانه های EPM نقش موثری داشته اند. مدیریت ارتباطات پروژه امری اصلی به جهت موفقیت یک سامانه EPM است. ایدهورزان نیز از انتهای ده سال هشتاد به توسعه یک EPM ساکن اصلی نام IPMP پرداخت که هم درحال حاضر سهم بزرگی از سامانه های مدیر پروژه را در کشور ایران در اختیار دارد. به طور کلی اکثر زمان ها قابل انعطاف افزارهای PMIS که سطوحی بالاتر از پروژه را در لحاظ گرفته و میتوانند جهت همراستا نمودن استراتژیهای سازمان مهم رئیس پروژه بکارگرفته شوند میتوانند یک EPM تلقی گردند. یکی از از علل توسعه و گسترش این قابل انعطاف افزار هماهنگ کردن نیاز سازمانهای ایرانی دارای استانداردهای جهانی در این نرم افزار است. خلاصه یک روز مدیریتها نشستهبودند و داشتن دعوای استانداردهای PMP و PRINCE2 را نگاه میکردند که دیدند یک مدیر کوچولوی ریزه و میزه آمد باطن و خیلی زود رفت پشت یک عدد از میزها نشست. بعلاوه خود سامانه نیز بایستی بتواند اصلی اعتنا به سیاستهای رئیس پروژه، مدیریت دفتر کار PMO و یا این که مسئولان مدیر پورتفولیوهای مختلف، در زمانهای مناسب اطلاعاتی را به سمت ذینفعان ارسال (Push) کند. ولی کسی که کنترل همین امور را در دست داراست و اهمیت اعتنا به همین ابزارهای مانیتورینگ، تصمیم نهائی یا این که اقدامات (اصلاحی) ضروری را انجام می دانلود پروژه دانشجویی نقشه برداری دهد، شما هستید. گاهی اضطراری میباشد افراد برای انجام صحیح كارشان آموزش ببینند . مهارتهای گزینه نیاز به جهت انجام همین پروژه نسبت به پروژههای بزرگ، کمتر است. قابلیت شناسایی و در دسترس بودن داده ها ذینفعان، نقش و روش تاثیر هر کدام بر پروژه، منافع و انتظارات هر ذینفع در پروژه، و رصد همیشگی این منافع و شیوه تاثیر ذینفع از امکانات گزینه انتظار است.

ایندکسر