کارسون دالی با یک کهنه سرباز صحبت می کند که چگونه هنر درمانی زندگی او را تغییر داده است


هنر درمانی و ساخت جواهرات زندگی پیشکسوت کلسی شرین را تغییر می دهد. وی با کارسون دالی درباره زمان حضور در خط مقدم در افغانستان با نیروهای مسلح کانادا و مبارزه با اختلال استرس پس از سانحه صحبت کرد.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>