یک بیمارستان بزرگ در شیکاگو که در خدمت جامعه سیاه پوستان است تا سال آینده متوقف شوندآنتونیا هیلتون و تریماین لی از NBC News در مورد تعطیلی بیمارستان تاریخی رحمت در شیکاگو و معنای آن برای جامعه سیاه پوست این شهر بحث می کنند.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>