11 ژانویه به روز شده در ویروس کرونا ویروس: آزمایش گوریل باغ وحش سان دیگو برای ویروس کرونا
در ایالات متحده نزدیک به 375000 مورد ویروس کرونا وجود دارد که در مجموع نزدیک به 22.5 میلیون نفر است.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>