کاهوی رومایی فروخته شده در Walmart برای E. coli فراخوان می شود

[ad_1] مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری روز سه شنبه اعلام کرد شیوع E. coli در شش ایالت گزارش شده است. حداقل 12 نفر مبتلا هستند. پنج نفر در بیمارستان بستری شدند. اطلاعیه CDC مربوط به توقیف داوطلبانه بسته های کاهو از رم است که با نام Tanimura & Antle در فروشگاه های Walmart فروختهContinue reading “کاهوی رومایی فروخته شده در Walmart برای E. coli فراخوان می شود”

کاهوی رومایی فروخته شده در Walmart برای E. coli فراخوان می شود

[ad_1] مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری روز سه شنبه اعلام کرد شیوع E. coli در شش ایالت گزارش شده است. حداقل 12 نفر مبتلا هستند. پنج نفر در بیمارستان بستری شدند. اطلاعیه CDC مربوط به توقیف داوطلبانه بسته های کاهو از رم است که با نام Tanimura & Antle در فروشگاه های Walmart فروختهContinue reading “کاهوی رومایی فروخته شده در Walmart برای E. coli فراخوان می شود”